Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Przyjazne dla środowiska naturalnego gospodarowanie nowymi oraz zużytymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi.

Podstawowymi surowcami z jakich wykonywane są akumulatory kwasowo-ołowiowe są:

  • ołów – płyty akumulatora,
  • polipropylen – obudowy,
  • oraz kwas-siarkowy – składnik elektrolitu.

Z uwagi na szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka większości wyżej przedstawionych surowców, akumulatory kwasowo-ołowiowe uważane są za potencjalnie niebezpieczne dla środowiska naturalnego.

Dotyczy to zarówno nowych jak i używanych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Na przestrzeni lat, wraz z rozwojem technologii produkcji oraz wykorzystywania akumulatorów kwasowo-ołowiowych, opracowano szereg metod postępowania oraz przepisów, dotyczących bezpiecznej produkcji, użytkowania oraz zagospodarowywania zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Jednym z kluczowych działań w zakresie ochrony środowiska przed odpadami w postaci zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych jest eliminowania zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych z strumienia odpadów komunalnych i przemysłowych. Podstawowym sposobem realizacji tego zadania jest zbiórka zużytych akumulatorów od użytkowników końcowych, a następnie poddanie ich procesowi recyklingu co pozwala na powtórne użycie tych samych surowców do produkcji nowych akumulatorów.

Tym samym można zaryzykować stwierdzenie, że z uwagi na fakt, wysoko rozwiniętej technologii recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, akumulatory te są jednym z najmniej uciążliwych odpadów i ich obecność w środowisku naturalnym praktycznie została wyeliminowana.

Gospodarowanie nowymi oraz zużytymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi w Polsce jest regulowane poprzez obowiązujące obecnie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), oraz ustawa o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666, z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1060, z 2013 r. poz. 21, z 2014 r. poz. 1322., jak i inne akty prawne (w tym szczegółowe rozporządzenia wykonawcze do wspomnianych ustaw) tworzą bardzo dobry system chroniący środowisko naturalne przed odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.

Na podstawie ww. przepisów, zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe są zbierane od użytkowników końcowych i przekazywane do recyklingu. Za sprawne funkcjonowanie oraz finansowanie systemu zbierania odpowiedzialni są producenci oraz importerzy nowych akumulatorów.

FIVE STAR POLSKA Sp. z o.o. jako uznana firma, wprowadzająca na rynek akumulatory samochodowe marki FIVE STAR, z powodzeniem prowadzi wszelkie działania proekologiczne w tym zbiórkę i przekazywanie do recyklingu, zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, samochodowych. Nasi odbiorcy oraz sprzedawcy detaliczni akumulatorów samochodowych marki FIVE STAR, aktywnie włączają się do tych działań korzystając między innymi z atrakcyjnych rabatów na kupowane nowe akumulatory samochodowe marki FIVE STAR w przypadku, gdy ten zakup jest połączony ze zwrotem zużytych akumulatorów.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Z NAMI BĘDZIESZ MIAŁ WPŁYW NA POLEPSZENIE STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO!

ZAWSZE ZWRACAJ ZUŻYTY AKUMULATOR, GDY KUPUJESZ NOWY AKUMULATOR SAMOCHODOWY!