Obowiązki sprzedawcy detalicznego akumulatorów kwasowo-ołowiowych samochodowych:

  1. Przyjmowania, nieodpłatnie, zużytych baterii kwasowo-ołowiowych samochodowych lub zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych samochodowych zwanych dalej akumulatorami.
  2. Pobierania od kupującego, niebędącego przedsiębiorcą, opłaty depozytowej w kwocie 30 zł za sztukę baterii kwasowo-ołowiowej samochodowej lub akumulatora kwasowo-ołowiowego samochodowego, oraz potwierdzenia pobrania tej opłaty, jeżeli przy zakupie akumulatorów kupujący nie przekazał zużytych baterii kwasowo-ołowiowych samochodowych lub zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych samochodowych w ilości co najmniej takiej jak ilość kupowanych przez niego nowych akumulatorów.
  3. Zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz potwierdzenia tego zwrotu w terminie 30 dni od dnia jej pobrania, w przypadku gdy, kupujący przekaże zużytą baterię kwasowo-ołowiową samochodową lub zużyty akumulator kwasowo-ołowiowy samochodowy.
  4. Jeżeli zwrot opłaty depozytowej przez sprzedawcę detalicznego, który pobrał opłatę depozytową, jest niemożliwy z powodu likwidacji, upadłości lub przerwy w wykonywanej działalności, do zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz nieodpłatnego przyjęcia zużytego akumulatora zobowiązany jest wprowadzający akumulatory, w terminie 45 dni od daty ich sprzedaży.Wprowadzający realizuje ten obowiązek poprzez, zorganizowane przez siebie, punkty zbierania zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych samochodowych.
  5. Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej, o której mowa w pkt. 2, następuje na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej oraz potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.

Dokument potwierdzający pobranie opłaty depozytowej oraz potwierdzający zwrot opłaty depozytowej będzie przechowywany przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego one dotyczą.

Informacja o punktach zbierania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych samochodowych oraz zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych samochodowych, zorganizowanych przez wprowadzającego, dotycząca konkretnej marki, zawarta jest w karcie gwarancyjnej baterii kwasowo-ołowiowej samochodowej lub akumulatora kwasowo-ołowiowego samochodowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666, z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1060, z 2013 r. poz. 21, z 2014 r. poz. 1322. art. 54 ust. 1 – 6, art. 55 ust. 1).

Centralny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny akumulatorów, oraz centralny punkt zbierania zużytych akumulatorów:
FIVE STAR POLSKA Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Schonów 3, tel.: +48 32 294 41 00.

Zużyty akumulator kwasowo-ołowiowy samochodowy lub kwasowo-ołowiowy przemysłowy, użytkownik końcowy może oddać u każdego sprzedawcy detalicznego akumulatorów kwasowo-ołowiowych samochodowych lub kwasowo-ołowiowych przemysłowych, prowadzącego sprzedaż detaliczną akumulatorów.

Centralny punkt zbierania FIVE STAR POLSKA Sp. z o.o. prowadzi zbiórkę zużytych akumulatorów w przypadkach określonych w pkt. 4 Informacji o warunkach i trybie zwrotu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych samochodowych oraz przemysłowych Informacji o warunkach i trybie zwrotu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych samochodowych.