Polityka prywatności FIVE-STAR

Informacje ogólne

Polityka Prywatności określa kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane na temat Kupujących są gromadzone, do czego są wykorzystywane i komu mogą być udostępniane oraz jak długo będą przetwarzane.

Zapisy niniejszej Polityki Prywatności zgodne są z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej „RODO”.

Udostępnianie danych osobowych przez Kupujących jest dobrowolne, jednakże niezbędne celem prawidłowego złożenia i realizacji Zamówienia.  

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Five Star Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000568212. Kapitał zakładowy: 105.000,00 zł, NIP: 6443512073, Regon: 362093290, nr tel. +48 32 294 41 100, adres e-mail: biuro@fivestar.pl

Dane osobowe przetwarzane są również przez Paulinę Szmalenberg prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PS STUDIO PAULINA SZMALENBERG wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul Koszalińska 7/51 41-219 Sosnowiec, NIP 6443343943, REGON 362488366, nr tel. 881 561 399, adres e-mail: info@studio-ps.pl w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Zamówienia.

Podstawa i zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe Kupujących przetwarzane są na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji subskrypcji Newslettera,
  • 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy sprzedaży lub odpowiedzi na skierowane przez Kupującego pytanie dotyczące oferty Sklepu Internetowego,
  • 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia dokumentu sprzedaży,
  • 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane przez Sklep Internetowy to imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV.

Niektóre dodatkowe funkcjonalności Sklepu Internetowego wymagają ponadto podania loginu oraz hasła.

Sklep Internetowy wymaga podania jedynie tych danych, które są niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane zbierane podczas składania i realizacji Zamówień są wykorzystane w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym pobrania od Kupującego ceny zakupu oraz wysyłki Towaru. Jeżeli Kupujący zapisze się na Newsletter Sklepu Internetowego dane wykorzystywane będą również w celu realizacji subskrypcji Newslettera. Ponadto przetwarzanie danych osobowych Kupujących następuje w celu założenia i obsługi konta użytkownika w Sklepie Internetowym, prowadzenia korespondencji z Kupującym bez odrębnej zgody w celu realizacji Zamówienia lub w ramach zgłoszeń reklamacyjnych i zapytań oraz w celach podatkowych i rachunkowych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych Kupującego mogą być również inne podmioty realizujące na zlecenie Sprzedawcy zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

Uprawnienia Kupującego w związku z gromadzeniem danych osobowych

Kupującemu przysługuje prawo do żądania:

  • Informacji o przetwarzanych danych osobowych, celu przetwarzania oraz odbiorcach danych, a także o planowanym okresie gromadzenia danych osobowych,
  • Wprowadzenia zmian, w tym sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
  • Usunięcia danych osobowych,
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Usunięcie gromadzonych danych możliwe jest w przypadku braku obowiązku przechowywania danych osobowych nałożonego przepisami prawa.

Celem realizacji powyższych uprawnień Kupujący powinien skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod nr tel. +48 32 294 41 100, za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@fivestar.pl lub bezpośrednio w siedzibie w Sosnowcu, przy ul. Schonów 3.

Organem nadzoru, do którego Użytkownik ma prawo wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Sklep Internetowy zapewnia odpowiednie przechowywania danych osobowych Kupujących i udostępnia je wyłącznie podmiotom określonym w Polityce Prywatności oraz zabezpiecza je przed dostępem osób nieuprawnionych.

Kupujący, którzy posiadają konta użytkownika w Sklepie Internetowym powinni odpowiednio zabezpieczyć utworzony login oraz hasło przed dostępem osób trzecich.

Ciasteczka (ang. cookies)

Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Kupującego. Te niewielkie pliki pozwalają na identyfikację przeglądarki internetowej lub urządzenia Kupującego. Są one wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym do dostosowania wyglądu strony internetowej.

Pliki cookies zawierają zazwyczaj informacje o stronie internetowej, czasu pozostawania pliku na komputerze Kupującego oraz unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki. Jeżeli pliki cookies umieszczone zostały na witrynie Sklepu Internetowego mogą zawierać dane osobowe, które są odpowiednio chronione i wykorzystywane jedynie do optymalnego funkcjonowania Sklepu Internetowego.

Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies można podzielić na:

  • Sesyjne – tymczasowe pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej Sklepu lub do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej,
  • Stałe – przechowywane są na urządzeniu przez zdefiniowany czas. Kupujący ma możliwość ręcznego usunięcia plików w opcjach przeglądarki internetowej.

Oprogramowanie przeglądarek internetowych najczęściej domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Kupujący w każdym czasie może je wyłączyć, jednakże może to negatywnie wpłynąć na poprawność funkcjonowania Sklepu Internetowego.