Pojęcia związane z akumulatorem - oznaczenia na etykiecie akumulatora

Warto wiedzieć co oznaczają poszczególne piktogramy na etykiecie akumulatora. W poniższych zdjęciach przedstawione będą znaczenia danych piktogramów.
 

instrukcja obsługi

Przed Instalacją akumulatora lub podjęciem czynności obsługowych należy zapoznać się z treścią instrukcji eksploatacji.

uwaga dzieci

Akumulator należy chronić przed dostępem dzieci.

utylizacja

Zużyte akumulatory należy poddawac recyklingowi.

oddzielne odpady

Zużytych akumulatorów nie składować razem z innymi rodzajami odpadów.

zakaz ogniamateriał wybuchowy

Gazy wydzielające się z akumulatora mogą stanowić mieszaninę wybuchową. Podczas ładowania, zaraz po jego zakończeniu lub po dłuższej jeździe, nie wolno zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem, rozgrzanymi przedmiotami i stosować metod pracy związanych z możliwością powstania iskry. Nie kłaść na akumulatorze metalowych przedmiotów mogących spowodować zwarcie.

okulary ochronnesubstancje żrące

Akumulator jest wypełniony żrącym roztworem kwasu siarkowego. Przy wszelkich pracach związanych z akumulatorem stosować ochronne okulary i rękawice.

 

 

 

Porady