Regulamin sklepu internetowego

§1 Słownik pojęć

1.    Sprzedawca – Five Star Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000568212. Kapitał zakładowy: 105.000,00 zł, NIP: 6443512073, Regon: 362093290, nr tel. +48 32 294 41 100, adres e-mail: biuro@fivestar.pl

2.    Sklep Internetowy – serwis internetowy, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia, sklep@fivestar.pl

3.    Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną).

4.    Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.    Regulamin – niniejszy Regulamin.

6.    Towar – produkty dostępne w sprzedaży w Sklepie.

7.    Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku w wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych do pracy.

8.    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§2 Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego.

2.    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3.    Przedmiotem sprzedaży są Towary widniejące w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia.

4.    Ceny Towarów określone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5.    Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki internetowej.

6.    Informacje dotyczące Towarów prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

7.    Każdy korzystający ze Sklepu Internetowego (w tym Kupujący) zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3 Jakość Towarów

1.    Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.    Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym objęte są gwarancją.

3.    Kupującemu przysługuje prawo składania reklamacji z godnie z par. 10 niniejszego regulaminu.

§4 Składanie Zamówień

1.    Sprzedający umożliwia składanie Zamówień:

a.    za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz,

b.    pocztą elektroniczną na adres: sklep@fivestar.pl

2.    Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz poczty elektronicznej przyjmowane są całodobowo, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.    Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego polega na umieszczeniu wybranego Towaru w koszyku, a następnie postępowanie zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu Internetowego.

4. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Kupujący otrzymuje automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz listą zamówionych Towarów, adresem dostawy, kosztami transportu oraz sposobem zapłaty oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Kupujących.

5. Ceny Towarów widoczne w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów wysyłki.

6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep Internetowy informacji o której mowa w §4 pkt 4 Regulaminu, Kupujący zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności za pomocą poczty e-mail w celu skorygowania niezgodności.

7. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej potwierdzenia złożenia Zamówienia, zmian statusu Zamówienia, niniejszego Regulaminu oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

§5 Realizacja Zamówień

1.    Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a.    zamówienia z opcją płatności przy odbiorze realizowane są w ciągu 72 godzin od potwierdzenia Kupującemu przyjęcia zamówienia,

b.    zamówienia z opcją płatności przelewem tradycyjnym realizowane są w ciągu 72 godzin po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy,

c.    zamówienia z opcją płatności szybkim przelewem realizowane są w ciągu 72 godzin po otrzymaniu potwierdzenia przez operatora płatności.

2.    Warunkiem przystąpienia do realizacji Zamówienia jest podanie przez Kupującego prawidłowych danych kontaktowych, w tym adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty e-mail. Brak podania prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia. Kupujący chcący otrzymać Fakturę VAT zobowiązany jest dodatkowo do podania danych umożliwiających jej wystawienie.

3.    Podanie nieprawidłowych danych uprawnia Sprzedającego do anulowania zamówienia, jeżeli uzyskanie prawidłowych danych od Kupującego nie jest możliwe.

4.    W trakcie realizacji Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

§6 Zwrot zużytego akumulatora

1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Sprzedawca zobowiązany jest przyjąć od kupującego zużyty akumulator.

2.    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest posiadanie przez Kupującego zużytego akumulatora. Podczas składania Zamówienia Kupujący oświadcza, że posiada akumulator na wymianę. Oświadczenie to Kupujący składa poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania Zamówienia.

3.    Sprzedawca umożliwia bezpłatny zwrot zużytego akumulatora w przypadku złożenia zamówienia na nowy akumulator.

4.    Zwrot zużytego akumulatora następuje za pośrednictwem przewoźnika, który doręcza Kupującemu zamówione Towary. Kupujący ma obowiązek starannie spakować zużyty akumulator w sposób zapewniający prawidłowy transport.

5.    Firma kurierska odmówi wydania zamówionego Towaru, jeżeli Kupujący nie przekaże przewoźnikowi zużytego akumulatora.

6.    W przypadku określonym w §6 pkt 5, Kupujący zostanie obciążony kosztami transportu.

 

§7 Dostawa i płatności

1.    Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy Kurierskiej. Sprzedawca dostarcza Towary jedynie na terytorium Polski.

2.    Koszt dostawy zostanie każdorazowo wygenerowany po zatwierdzeniu Zamówienia przez Kupującego w Sklepie Internetowym.

3.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

a.    gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),

b.    przelewem zwykłym – na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 88 1140 1078 0000 3065 1300 1008

c.    szybkim przelewem, przez usługę Przelewy24.

4.    Terminy płatności:

a.    w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru,

b.    w przypadku płatności przelewem tradycyjnym bądź za pośrednictwem szybkiego przelewu – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia,

5.    Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką zakupionego Towaru.

§8 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

1.    Kupujący w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem obowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony,

2.    Jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem lub Towar nosi ślady uszkodzenia Kupujący sporządza z udziałem kuriera protokoł uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem, iż szkoda powstała podczas transportu.

3.    Protokół szkody powinien zawierać dokładny opis rodzaju uszkodzeń opakowania i/lub Towaru celem wykluczenia udziału Kupującego w powstaniu uszkodzeń,

4.    Kupujący może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W tym wypadku Kupujący powinien powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: sklep@fivestar.pl,

5.    W przypadku opisanym w §8 pkt.4 Kupujący nie ponosi kosztu dostawy Towaru.

 

§9 Odstąpienie od umowy

1.     Kupujący posiadający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny. W tym celu Kupujący składa stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Towaru tj. od dnia przyjęcia Towaru od przewoźnika,

2.     Termin określony w § 9 pkt 1 Regulaminu jest nieprzekraczalny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.

3.     Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy może zostać przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu Internetowego lub w formie papierowej dołączone do przesyłki ze zwracanym towarem,

4.     Nie stanowi odstąpienia od umowy odmowa odebrania Towaru od przewoźnika,

5.     Kupujący korzystający z prawa odstąpienia od umowy ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem lub dokonanie zwrotu w siedzibie FIVE STAR Sp. z o.o.,

6.     Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy tj. Five Star Polska Sp. z o.o. ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec,

7.     Kupujący odpowiada za staranne spakowanie i zabezpieczenie zwracanego Towaru tak aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu,

8.     Bezpośrednie koszty odesłania Towaru ponosi Konsument,

9.     Sprzedawca nie odbiera przesyłek „Za pobraniem”,

10.  Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku wybrania sposobu płatności „Za pobraniem” Kupujący w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazuje numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca zwróci środki,

11.  Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru,

12.  W razie stwierdzenia niekompletności, uszkodzeń lub śladów użytkowania Towaru wynikających z korzystania z rzeczy w sposób określony w ust. 11, Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami odpowiadającymi obniżeniu wartości Towaru,

13.  Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu,

14.  Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g.    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h.    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i.      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k.    zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.      o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§10 Reklamacje

1.    Kupującemu, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji z tytułu:

a.    rękojmi – Sprzedawca odpowiada za wady Towaru, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu,

b.    gwarancji – jeżeli do Towaru jest dołączona karta gwarancyjna, w której określone są warunki i zasady, według których udzielana jest gwarancja,

2.    Zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dokonuje w formie formularza dostępnego na stronie internetowej fivestar.pl

3.    Reklamowany Towar należy przesłać na adres Sprzedawcy tj. Five Star Polska Sp. z o.o. ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec,

4.       W przypadku, gdy reklamacja nie będzie uznana, Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami odbioru i wysyłki reklamacji.

5.    Czas na rozpatrzenie reklamacji, w przypadku zgłoszenia z tytułu rękojmi wynosi do 14 dni roboczych, w przypadku rozpatrzenia z tytułu gwarancji czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi do 21 dni. Czas jest liczony od otrzymania reklamowanego akumulatora przez Sprzedającego.

 

§11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.    Podanie przez Kupującego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.

2.    Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”).Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.

3.    Administratorem danych osobowych jest Five Star Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000568212. Kapitał zakładowy: 105.000,00 zł, NIP: 6443512073, Regon: 362093290, nr tel. +48 32 294 41 100, adres e-mail: biuro@fivestar.pl

4.    Dane osobowe przetwarzane są również przez Paulinę Szmalenberg prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PS STUDIO PAULINA SZMALENBERG wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul Koszalińska 7/51 41-219 Sosnowiec, NIP 6443343943, REGON 362488366, nr tel. 881 561 399, adres e-mail: info@studio-ps.pl, w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Zamówienia.

5.    Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

6.    Odbiorcami danych Kupującego mogą być również inne podmioty realizujące na zlecenie Sprzedawcy zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

7.    Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności znajdują się w zakładce „Polityka prywatności” na www.fivestar.pl

§12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2019.